Tingimused ja privaatsuspoliitika

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Agripellet OÜ (11265760) veebipoes www.puidupellet.ee (edaspidi Koduleht) on müüdavaks tooteks ühel kaubaalusel ladustatud kogus 975 kg puidupelleteid, pakituna tootja Agripellet OÜ 15 kg pakendidesse.
1.2 Veebipoes www.puidupellet.ee on kuvatud ühe kaubaaluse lõplik hind eurodes koos käibemaksu ja transpordiga Eesti piires. Lisaks on kuvatud ühe kaubaaluse lõplik hind eurodes koos käibemaksu ning ilma transpordita ehk kaubale tuleb järgi ise Ostja aadressile Metsa tee 15, Roosna-Alliku, Eesti.
1.2 Peale makse tasumist veebipoe pangalingi kaudu toob kullerfirma 2-5 tööpäeva jooksul tellitud kauba Ostja poolt esitatud aadressile või tuleb Ostja kaubale ise järgi aadressile Metsa tee 15, Roosna-Alliku, Eesti – sõltuvalt valitud tarneviisist.
1.3 Kaubaaluse mahalaadimiseks peab olema Ostja poolt tagatud ligipääsetav ja piisava suurusega ning hooldatud kõvakattega pinnas

2. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS JA KOHALDAMINE

2.1. Müügitingimused kehtivad tüüptingimuste ja üldiste ostu-müüki reguleerivate täiendavate lepingutingimustena Ostja ja Agripellet OÜ vahel sõlmitavate igakordsete Müügilepingute suhtes. Müügitingimused muutuvad Müügilepingu sõlmimisega Müügilepingu lahutamatuks osaks. Müügilepingu sõlmimisel annab Ostja tagasivõtmatu ja tingimusteta nõusoleku Müügitingimuste aktsepteerimiseks.
2.2. Agripellet OÜ-l on õigus teha Müügitingimustes igal ajal ja sõltumata põhjusest ühepoolselt muudatusi ja täiendusi, tunnistada Müügitingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada. Müügilepingule kehtivad Müügitingimused, mis olid Müügilepingu sõlmimise hetkel Kodulehel Müügitingimustena esitletud.


3. KAUPLEMISKESKKOND

3.1. Agripellet OÜ võimaldab Ostjal kasutada veebipoodi www.puidupellet.ee Agripellet OÜ Müügilepingu sõlmimiseks.
3.2. Agripellet OÜ ei taga, et Kodulehel olevat kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijate ja arvutitarkvaradega või mobiilseid seadmeid kasutades.
3.3. Agripellet OÜ-l on õigus seada piiranguid Kodulehel teatud Kaupade müügile (näiteks kehtestada Kaupade müügile ajalisi, väljamüügi, järeltellimuse piiranguid).


4. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

4.1. Kauba kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks. Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, hind ja põhiomadused. Agripellet OÜ-l on õigus määrata minimaalne ja maksimaalne ostetavate Kaupade kogus või kehtestada muid spetsiifilisi piiranguid või eritingimusi ostule. Agripellet OÜ-l on õigus pakkumust muuta kuni Müügilepingu sõlmimiseni, sh ostuprotsessi ajal, teavitades Ostjat muudatusest Kodulehe kaudu.
4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Ostja pärast Kauba ja tarneviisi väljavalimist Kodulehel nõutavad andmed, kinnitab müügilepingu tingimused ja müügitingimustel Müügilepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“, millega edastab Agripellet OÜ-le kõik vajalikud andmed Ostja ning Kauba tarnekoha kohta (eelkõige Ostja täisnimi, aadress, elektronposti aadress, soovitud tarnekoha viis ja aadress ning postiindeks jms).
4.3. Müügileping loetakse sõlmituks Ostja poolt tellimuse eest Agripellet OÜ-le tasumisega pangalingi kaudu (Ostja nõustumus Müügilepingu sõlmimiseks). Müügileping jõustub tellimuse eest pangalingiga tasumisega. Müügilepingu jõustumisest tekib Agripellet OÜ-l kohustus Kaup Ostjale üle anda.
4.4. Ostja kohustub müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Ostja peab tuvastama ja parandama sisestusvea enne tellimusvormi esitamist. Kui Ostja avastab sisestusvea pärast müügilepingu sõlmimist, on võimalik sisestusviga parandada teavitades Agripellet OÜ-d 12 tunni jooksul alates Müügilepingu sõlmimisest.
4.5. Pärast müügilepingu sõlmimist on Ostjal võimalik müügilepingut muuta (nt muuta tarneviisi) ainult kokkuleppel Agripellet OÜ-ga. Kui müügileping ei jõustu Kodulehel ja müügitingimustes ettenähtud viisil, siis loetakse, et müügilepingut ei ole sõlmitud.
4.6. Müügilepingu sõlmimise kohta saadetakse Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tehingu jõustumise järel automaatne kinnitus, kus on märgitud lisaks muule ka Müügilepingu number ja kus sisaldub ka viide (link) Müügitingimustele. Müügilepingu kinnitus kuvatakse ka Kodulehel juhul, kui Kauba eest tasutakse pangalingi kaudu ja Ostja klikib pärast makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.
4.7. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Kodulehe serveri kella järgi, mis ei pruugi alati vastata Ostja veebisirvija või arvuti ajale.
4.8. Müügilepingut saab sõlmida isik, kellel on vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele õigus Kaupa osta. Kui isikul ei ole vastavalt Eestis kehtivale seadusele õigust Kaupa osta, temaga Kauba Müügilepingut ei sõlmita.
4.9. Agripellet OÜ võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut.
4.10. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.


5. KAUPADE JA TARNE HINNAD

5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade hinnad on esitatud Kodulehel Kaupade juures eurodes ja sisaldavad kõiki makse ning sisaldavad sõltuvalt Ostja tarneviisi valikust tarnekulu või mitte. Tarnekulu lisandub Kaupade hinnale.
5.2. Müügilepingu sõlmimisega aktsepteerib Ostja tarnekuluga lõpliku hinna summas, mis talle enne Müügilepingu sõlmimist Kodulehel esitatakse.
5.3. Agripellet OÜ-l on õigus igal ajal korrigeerida tema poolt pakutava Kauba ja tarnevõimaluste hinda. Kui Ostja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, kehtib tema jaoks hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.
5.4. Tarnetingimused ja nende hinna määrab Agripellet OÜ.
5.5. Juhul, kui Ostja soovib Kaupa tellida mitme erineva tarneviisi alusel või erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused ning sõlmitakse erinevad Müügilepingud.


6. KAUPADE EEST TASUMINE JA KAUPADE TARNE

6.1. Müügilepingu jõustumiseks tuleb tellimuse eest tasuda Agripellet OÜ poolt määratud makseteenust pakkuva isiku vahendusel (pangalingi kaudu). Juhul, kui tasutakse pangalingi kaudu, saadab Agripellet OÜ Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile Kauba tellimust kinnitava arve, mis loetakse tasutud arveks.
6.2. Kauba tarne Ostjale toimub Müügilepingus kokku lepitud aja jooksul ja Müügilepingus kokkulepitud viisil ja kohta pärast Kauba eest makstava tasu laekumist Agripellet OÜ-le. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Ostja on ostuhinna nõuetekohaselt tasunud.
6.3. Ostjat teavitatakse kättetoimetamisega seotud täiendavatest piirangutest ja objektiivsetest takistustest Kodulehe kaudu, juhul, kui selliseid piiranguid või takistusi esineb.
6.5. Agripellet OÜ-l on õigus tarneaega pikendada kuni 7 päeva võrra.
6.6. Kui Ostja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu (s.h punktis 6.5. nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba vastu, on tal õigus esitada Agripellet OÜ-le avaldus Müügilepingust taganemiseks ja Agripellet OÜ-l on sellisel juhul kohustus tagastada Ostja poolt talle tasutud Kauba ostuhind 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest.
6.7. Kauba Ostjale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Ostjale endale või tema esindajale. Muuhulgas loetakse esindajaks Ostja märgitud tarnekohas asuvad täisealised isikud, kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Kauba üleandmise hetkel kullerfirmale või Ostjale endale sõltuvalt Ostja tarneviisi valikust. Kauba üleandmine viibib Ostjast tuleneval põhjusel, kui Kaupa ei saa üle anda, kuna Ostjat või tema täisealist esindajat ei viibi tarnekohas, kusjuures Ostja kannab sellisel juhul kõik tarne viibimisega kaasnevad kulud.
6.9. Kui Kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või Kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus esitada Agripellet OÜ-le pretensioon e-posti teel info(Asenda need sulud @ märgiga)agripellet.ee.
6.10. Juhul, kui Kaup antakse Ostjale kätte Agripellet OÜ laos ja Kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või Kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus Kaupa mitte vastu võtta, teavitades sellest Agripellet OÜ esindajat kohapeal. Võttes Kauba vastu, kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et Kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle anti üle tellitud Kaup. Kui Kaup on üle antud kullerfirmale, siis ei vastuta Agripellet OÜ kaubale tekkinud defektide või puuduste eest, mis on tekkinud kaubale transpordi
käigus.


7. MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE, KAUPADE TAGASTAMINE JA ASENDAMINE

7.1. Ostjal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda. Juhul, kui Kaup Ostjale ei sobi, on Ostjal õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup Agripellet OÜ-le. Kaup peab olema komplektne (sisaldades tootepakendis olnud sisu), kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Agripellet OÜ-le saadetud kirjalikult Agripellet OÜ e-posti aadressil info(Asenda need sulud @ märgiga)agripellet.ee 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest.
7.2. Ostja kannab talle üleantud Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh. posti- ja tarnekulud).
7.3. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Ostja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Agripellet OÜ-le õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva ostuhinnaga. Juhul kui Ostja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Agripellet OÜ vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus
põhjendamatuks.
7.4. Kui Ostja on punkti 7.1 alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Agripellet OÜ Ostja poolt tasutud ostuhinna, millest on Agripellet OÜ-l õigus tasaarvestada ja maha arvata punktis 7. nimetatud Kauba väärtuse vähenemine ja nimetatud tagastamisele mittekuuluva kulu, 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Agripellet OÜ-le.
7.5. Kui Ostja on valinud Agripellet OÜ poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Agripellet OÜ Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.


8. PUUDUSTEGA KAUBAST TULENEVATE PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA LAHENDAMINE

8.1. Ostja saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud
õiguskaitsevahenditele.
8.3. Kauba varjatud puuduse, milleks loetakse eelkõige puudust Kauba kvaliteedis, ilmnemisel kohustub Ostja koheselt teavitama Agripellet OÜ probleemist e-posti teel e-posti aadressile info(Asenda need sulud @ märgiga)agripellet.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
8.3.1. nimi ja kontaktandmed;
8.3.2. Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus;
8.3.3. Müügilepingu number.
8.4. Teavitus peab olema saadetud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast Kauba lepingule mittevastavuse avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda Agripellet OÜ-lt Kauba väljavahetamist.
8.5. Puudusega Kauba asendamise korral on Agripellet OÜ-l õigus nõuda Ostjalt puudusega Kauba tagastamist.
8.6. Puudustega Kauba asendamisega seotud kulud (s.h tarnekulud) kannab Agripellet OÜ.
8.7. Kui puudus on tingitud Kaubast (näiteks toode on defektne, v.a transpordi defektid) asendab Agripellet OÜ puudustega Kauba. Agripellet OÜ võib Kauba asendamise asemel asendada Kauba lepingutingimustele vastava kaubaga. Kui Kauba asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub. Kui Agripellet OÜ keeldub õigustamatult asja asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Agripellet OÜ-le tagastada. Agripellet OÜ kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.
8.8. Agripellet OÜ ei vastuta:
8.8.1. Ostjast tingitud Kauba kahjustumise eest;
8.8.2. defektide eest, mis on tekkinud Kauba ebaõigest hoidmisest või kasutamisest;
8.8.3. defektide eest, mis on tekkinud Kauba loomuliku füüsilise muutumise tõttu;
8.8.4. Kauba omaduste Ostjale mittesobivuse eest, kui mittesobivus ei ole tingitud Kaubal esinenud defektist;
8.8.5. muudel seaduses ja Müügilepingus sätestatud juhtudel.


9. AGRIPELLET OÜ TAGANEMISÕIGUS

9.1. Agripellet OÜ-l on õigus Ostjaga sõlmitud Müügilepingust ilma mistahes sanktsioonideta taganeda alljärgnevatel põhjustel:
9.1.1. Tellitud Kaup puudub Agripellet OÜ laost ja seda ei ole võimalik mõistliku aja jooksul ja mõistlikel tingimustel hankida;
9.1.2. Vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele, mis tehingule kohalduvad, ei tohi Ostjale Kaupa müüa.
9.1.3. Müügilepingu täitmist takistab objektiivne asjaolu, mida Agripellet OÜ ei saanud ette näha, ära hoida või mõjutada (vääramatu jõud)
9.1.4. Agripellet OÜ ei ole muul põhjusel võimalik Müügilepingut täita.
9.2. Kui Agripellet OÜ on Müügilepingust taganenud, tagastab ta Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 30 päeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest.
9.3. Enne Müügilepingust taganemist punktis 8.1 toodud aluse esinemisel, võib Agripellet OÜ Ostjale pakkuda tellitud Kaubaga samaväärset kaupa ning samaväärse kauba sobivuse kohta Ostja poolse kinnituse saamisel loetakse Müügileping muudetuks ning Ostjale tarnitakse tellitud Kaubaga samaväärne kaup.


10. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

10.1. Agripellet OÜ ei vastuta ühelgi juhul:
10.1.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või pangalingi- või krediitkaardimakse ja sellest tulenevalt Müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või pangalingi- või krediitkaardimaksega seoses tekib probleeme, on Ostja kohustatud teatama neist viivitamatult Agripellet OÜ-le;
10.1.2. Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja identiteeti kasutab teine isik.
10.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
10.3. Agripellet OÜ ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Ostja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Ostja poolse Müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Kauba üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.
10.4. Agripellet OÜ ei kompenseeri Ostjale ühelgi juhul mistahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mistahes kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu).
10.5. Agripellet OÜ ei kompenseeri Ostja kahju, mis tekib põhjusel, et Ostja võttis enda peale kolmandate isikute ees Kaubaga seoses mistahes kohustusi (näiteks kohustust Kaup kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).
10.6. Agripellet OÜ ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.
10.7. Agripellet OÜ ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Agripellet OÜ on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.


11. POOLTE MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

11.1. Ostja kohustub:
11.1.1. esitama Kauba ostuprotsessis täielikult tõeseid isikuandmeid, sh esitama tellimuse oma õige ja täieliku nime all, esitama õige sünniaja ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;
11.1.2. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema identiteedi alt või tema elu- või asukohas asuvalt IP-aadressilt;
11.1.3. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);
11.1.4. mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi all tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.
11.2. Ostja kinnitab, et ta:
11.2.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid;
11.2.2. on teadlik ja nõustub, et Kodulehel tellimuse esitamine ja tellimuse eest tasumine toob kaasa siduva Müügilepingu sõlmimise;
11.2.3. on teadlik ja nõustub sellega, et Agripellet OÜ-l on õigus Ostja isikuandmeid säilitada ja teostada Ostja isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Müügitingimustele;
11.2.4. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.
11.3. Agripellet OÜ vastutab Ostja ees, et:
11.3.1. Kaup vastab Kodulehel esitatud kirjeldusele ning väljendatud omadustele ja kvaliteedile või eeltoodu puudumisel vähemalt keskmisele, sellistele Kaupadele omasele kvaliteedile;
11.3.2. Kauba kohta esitatud andmed, sh Kaubal või selle müügipakendil või Kauba külge kinnitatud etiketil olev märgistus jms andmed on õiged, vastates muuhulgas Kaubale;
11.3.3. Kaubad on uued, so. need müüakse esmakasutusse.


12. TEADETE EDASTAMINE

Kodulehe teadete ja Müügilepinguga seonduva informatsiooni vahetamine Ostja ja Agripellet OÜ vahel toimub elektroonilises vormis Kodulehel teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel. Teateid võib Ostjale edastada ka kirjalikult Müügilepingus avaldatud aadressil või Agripellet OÜ-le tema ametlikul postiaadressil.


13. INTELLEKTUAALNE OMAND

13.1. Koduleht ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Agripellet OÜ intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigust Agripellet OÜ kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.


14. PRIVAATSUSE JA ANDMEKAITSE TINGIMUSED

14.1. Müügitingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Agripellet OÜ privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.
14.2. Agripellet OÜ töötleb järgmisi Ostja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber (sh mobiiltelefoni number), aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), e-posti aadress, Kauba tarnimise viis, Kauba eest tasumisel kasutatud makseviis.
14.3. Agripellet OÜ töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes Kodulehe vahendusel Müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning Kodulehe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. Agripellet OÜ võib kasutada Ostja isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele.
14.4. Agripellet OÜ ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Ostja eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui Müügitingimustes on sätestatud selline õigus.
14.5. Kui Ostja valib Kauba tarneviisiks kulleri, siis on Agripellet OÜ-l õigus edastada kullerteenuse osutajale Ostja isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Ostjani toimetamiseks.
14.6. Isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Ostjal õigus saata Agripellet OÜ-le e-kiri e-posti aadressile info(Asenda need sulud @ märgiga)agripellet.ee


15. MUUD TINGIMUSED

15.1. Agripellet OÜ tegevusele ja Müügilepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kõik Eestis kehtivad seadused on avaldatud Riigi Teataja võrguväljaandes, mis on kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee/.
15.2. Käesolevad Müügitingimused on esitatud ja Müügileping sõlmitakse eesti keeles.
15.3. Kehtivad Müügitingimused esitatakse Kodulehel viisil, mis võimaldab Ostjal need enda arvutisse salvestada ja neid hiljem taasesitada. Agripellet OÜ säilitab kõikide Müügitingimuste redaktsioonide tekstid. Kuigi Agripellet OÜ võib aeg-ajalt muuta Müügitingimustes sätestatut, jäävad varasemalt kehtinud Müügitingimuste redaktsioonid Ostjatele kättesaadavaks. Varem kehtinud Müügitingimuste redaktsiooni saamiseks tuleb Agripellet OÜ-le edastada vastav päring.
15.4. Müügilepingu sõlmimisest ja täitmisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad Pooled nende vahelise vaidluse Eestis, Harju Maakohtus. Ostjal on õigus pöörduda ka kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi Tarbijakaitseameti poole.
15.5. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust